102. Хімія

Факультет природничих наук
Кафедра хімії
Магістр
Освітня програма: Modern materials for chemistry and medicinal applications (англомовна)

Сайт програми

Modern Materials for Chemistry and Medicinal Applications

Студенти магістерської англомовної програми: «Modern materials for chemistry and medicinal applications» матимуть здатність застосовувати знання з природничих і математичних дисциплін для вирішення проблем у галузі сучасних матеріалів для хімії, медицини і фармації; здатність аналізувати та оцінювати основні тенденції розвитку хімії, медицини і фармації та використання методів аналізу, а також їх значення для прогресу природничих наук, пізнання світу та розвитку людства; здатність розпізнавати, аналізувати та оцінювати позитивні і негативні аспекти, пов’язані з технологією сучасних матеріалів, приймати обґрунтовані рішення у цій галузі; здатність використовувати отримані знання у галузі сучасних матеріалів для суміжних галузей та наукових дисциплін; здатність застосовувати аналітичні методи для вимірювання хімічних, фізико-хімічних, фізичних величин, планувати експеримент, аналізувати і критично оцінювати експериментальні дані; здатність використовувати знання сучасних матеріалів у хімії, медицині і фармації для синтезу нових матеріалів; здатність впроваджувати та розширювати знання у галузі методів аналізу, що застосовуються у хімії, медицині, фармації, та вирішувати проблеми у галузі сучасних матеріалів, ґрунтуючись на відомих проблемах; здатність цілеспрямовано регулювати властивості органічних та полімерних матеріалів, ґрунтуючись на природі функціональних груп, їх кількості та властивостях; здатність застосовувати методи розділення та концентрування для вирішення експериментальних проблем; здатність розробляти дизайн нових ліків, використовуючи сучасні концепції органічного синтезу, методи молекулярної механіки і квантово-хімічні розрахунки; здатність проводити аналіз структурних, морфологічних і біологічних властивостей неорганічних, органічних, металоорганічних і полімерних матеріалів, які використовуються у сучасній медицині і фармації; здатність розуміти і аналізувати процеси і проблеми, пов’язані з виходом медичних продуктів на ринок; здатність критично оцінювати результати аналізів, проводити статистичну обробку даних вимірювання та застосовувати пакет комп’ютерних програм для статистичного аналізу результатів експерименту; здатність формулювати та представляти думки з питань, пов’язаних з новими матеріалами у хімії, медицині і фармації та усвідомлювати важливість набутих знань у науковій та професійній роботі. 

Загальний обсяг навчальної програми – 120 кредитів ЄКТС, в т.ч.: нормативні навчальні дисципліни та практика – 65 кредитів; вибіркові навчальні дисципліни та практика – 35 кредитів; атестація – 20 кредитів.

5
бюджетних місць
10
контрактних місць
36.2 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Застосування сучасних універсальних та спеціалізованих інформаційних систем і програмних продуктів

Спеціальні дисципліни, присвячені створенню та дослідженню нових хімічних речовин та матеріалів, що використовуються в медицині, фармації, очищенні води та інших суміжних галузях

Залучення студентів до наукової, викладацької та практичної діяльності за майбутнім фахом

Програми академічної мобільності

Підготовка крос-галузевих фахівців, здатних до системного та креативного мислення

Поєднання традиційних та інноваційних форм навчання, зокрема навчання через дослідження

Система ефективної мотивації творчої співпраці студентів, викладачів, співробітників і партнерів

Викладання професійних дисциплін англійською мовою

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Коновалова Вікторія Валеріївна

Координатор набору