035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедри англійської мови та української мови
Магістр
Освітня програма: Мови (англійська й українська) та комунікація

Мета ОНП — підготувати висококваліфікованих фахівців-філологів, здатних провадити науково-дослідницьку діяльність, зокрема й інноваційного характеру, у галузі лінгвістики та компетентних для роботи, пов’язаної з комунікацією у науковій, освітній, видавничій, бізнесовій сферах та з міжкультурною взаємодією. 

Основний фокус ОНП зумовлений двома чинниками. По-перше, брак в Україні вчених, які спеціалізуються на актуальних для світової мовознавчої спільноти проблемах комунікативної лінгвістики, а також тих, хто займається контрастивним дослідженням української та англійської мов. По-друге, сьогоднішній попит на фахівців, які не лише вільно володіють державною мовою і англійською, а й спроможні працювати ще з однією європейською мовою, і які мають знання міждисциплінарного характеру, що уможливлюють:

  1. Здійснення лінгвістичного аналізу з урахуванням новітніх методологійних принципів;
  2. Усвідомлене використання експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення запланованого прагматичного результату в різних комунікативних ситуаціях, здійснюваних українською та англійською мовами;
  3. Розуміння соціальних аспектів мови, оволодіння навичками лінгвістичної експертизи, аналізу мовного планування тощо;
  4. Ефективну участь у різних формах наукової комунікації.  

З огляду на це усі освітні компоненти ОНП дають ґрунтовні знання з актуальних і перспективних лінгвістичних напрямів, формують практичні навички прогнозування й уникнення комунікативних девіацій, проведення лінгвістичної експертизи тексту, успішного оперування прийомами неориторики, редагування перекладу тощо, а також уможливлюють вільне використання в професійній діяльності як державної мови, так і англійської. Об’єктами вивчення всіх дисциплін є мова у її функційному, а не структурному аспекті, вони транслюють систему наукових концепцій лінгвістики на основі міждисциплінарного підходу.

Дисципліни з українською мовою викладання та з англійською мовою викладання взаємодоповнюють одна одну й формують глибокі знання про підґрунтя, закономірності й механізми продукування мовлення людиною у різних сферах її практичної діяльності. Усі курси ОНП послідовно втілюють принцип зіставлення функційних особливостей української та англійської мов через лекційний виклад матеріалу, систему завдань, дискусій та проєктної діяльності в межах семінарів. 

Набір здобутих випускниками компетентностей дає змогу продовжити навчання в Докторській школі КМА та інших українських і закордонних наукових установах або провадити ефективну професійну діяльність у різних суспільних сферах, пов’язаних з людською комунікацією. 

4
бюджетних місць
21
контрактних місць
47 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Гостьові курси провідних українських і закордонних науковців та визнаних практиків (професійних перекладачів, фахівців з лінгвістичної експертизи)

Мовні асистенти – носії мови

Добір дисциплін для забезпечення взаємодії лінгвістики й інших галузей знань (соціологія, психологія, політологія, журналістика тощо)

Викладачі, що впроваджують в навчальний процес найновіші досягнення в галузі та результати власних досліджень

Можливість опанувати додатковий напрям фахової підготовки – перекладацький або соціолінгвістичний, підвищити рівень володіння німецькою мовою

Формування соціальних навичок (soft skills)

Викладання значної частки дисциплін англійською мовою

Залучення усіх студентів до процедур забезпечення якості ОНП

Антропоцентричний підхід до мови як до засобу міжсуб’єктної взаємодії та комунікації у різних сферах людської діяльності

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
190.0
на бюджет
141.0
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Кобченко Наталя Віталіївна

Координатор набору