035. Філологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра української мови
Аспірантура
Освітня програма: Теорія, історія української мови та компаративістика

Засадничим принципом наукової освіти в КМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти. 

ОНП  «Теорія, історія української мови та компаративістика» має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців, які будуть здатні працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної науки. 

Фахову підготовку і наукове керівництво аспірантів програми забезпечують кафедра української мови, кафедра загального та слов’янського мовознавства факультету гуманітарних наук КМА. 

Навчальні результати, передбачені програмою, розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах: 

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; 
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача; 
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру. 

 

Усі дисципліни ОНП «Теорія, історія української мови та компаративістика» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують здатність критично оцінювати сучасний стан суспільних процесів, гуманітарних досліджень і дискусій, здатність до формування цілісного наукового і культурного світогляду. 

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи). Велика увага приділяється вивченню англійської мови та підготовці до міжнародної публікаційної активності. 

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання. Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності. 

Графік освітнього процесу (Академічний календар Докторської школи ім. родини Юхименків КМА) передбачає час на навчальну роботу (2 семестри) і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди). 

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, якщо це відповідає індивідуальним дослідницьким інтересам; використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності. 

ОНП «Теорія, історія української мови та компаративістика» акредитована до 01.07.2026 р.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Теорія, історія української мови та компаративістика»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
29
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Спільний навчальний план загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці з партнерських наукових інституцій

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами літературознавчого дослідження, формують уміння його планування і проведення

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
95.0
на бюджет

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору