102. Хімія

Факультет природничих наук
Кафедра хімії
Аспірантура
Освітня програма: Хімія

Фахова наукова освіта у сфері хімії за різними напрямками забезпечується фаховою групою КМА із залученням дослідників із партнерських інститутів НАНУ: Інституту хімії високомолекулярних сполук НАНУ, Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ, Інституту органічної хімії НАНУ, Інституту хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України, Інституту загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського НАН України, Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інституту біоколоїдної хімії імені Ф.Д. Овчаренка НАН України, Міжвідомчого відділення електрохімічної енергетики НАН України. 

Навчальні результати ОНП розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах: 

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; 
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача; 
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проєктами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру. 

 

Фахові дисципліни ОНП «Хімія» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують здатність виконувати оригінальні дослідження та досягати наукових результатів, які створюють нові знання і розуміння у хімічній галузі з актуальних задач/проблем із необхідним застосуванням новітніх наукових методів, розвивають уміння незалежного виконання експериментів, навички описувати, аналізувати та критично оцінювати отримані експериментальні дані із використанням математичних і числових методів. 

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи) українською та англійською мовами. 

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання.  

Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності. 

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди). 

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності. 

ОНП «Хімія» акредитована до 01.07.2026 р.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Хімія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

3
бюджетних місць
95
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Спільний навчальний план загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Загальні компетентності для успішної наукової кар’єри: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання тощо

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Міжінституційна програма, яка відкриває доступ до поєднаного наукового потенціалу, спільного матеріально-технічного та інформаційного забезпечення КМА та інститутів НАНУ

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання всіх партнерських інституцій, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці кафедри хімії і партнерських інституцій

Заохочення до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формування уміння його планування й проведення, ґрунтовне оволодіння сучасними методами фізико-хімічних досліджень

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору