091. Біологія

Факультет природничих наук
Кафедра біології
Магістр
Освітня програма: Молекулярна біологія

Метою освітньої програми є формування висококваліфікованого фахівця з молекулярної біології рівня магістра, конкурентоспроможного на світовому рівні та здатного знаходити і вирішувати проблеми у галузі своєї професійної діяльності в науково-дослідних установах, закладах освіти та виробництва.

Випускники нашої програми часто обирають наступний рівень освіти на програмах PhD, демонструючи при цьому здатність вступити на будь-яку програму з біології не лише в Україні, а й у країнах Європи. Ті випускники, які обрали у якості фахової діяльності профільні заклади виробництва та фірми, як правило, мають  науковий ступінь і отримують схвальні відгуки від роботодавців.

За майже два роки навчання студенти мають можливість досягти всіх результатів навчання, передбачених державним стандартом для спеціальності «Біологія» магістерського рівня. До того ж нашою програмою формуються певні, специфічні саме для неї, результати навчання, які ми вважаємо суттєвими для формування фахівця сучасного рівня і які, на наш погляд, роблять наших випускників успішними в майбутній діяльності: «Вміти правильно оцінювати актуальність розвитку окремих наукових напрямків і бачити риси інноваційності», «Проявляти активну позицію у визначенні напрямків фахової діяльності, спираючись на здобуті фахові компетентності та знання у суміжних галузях», «Мати навички у складанні та реалізації наукових проєктів, як фундаментальних, так і прикладних», «Вільно володіти англійською мовою щодо спеціального контенту для усного спілкування та написання наукових текстів».

Дисципліни, які вивчають студенти, поділяються на нормативні, обов’язкові для вивчення, та вибіркові.

Вибіркові – це дисципліни, які студенти обирають, формуючи свої індивідуальні навчальні плани, адже студент на кожен рік складає власний план навчання. Вибіркові дисципліни є варіативною частиною плану і представлені двома частинами: професійно-орієнтовані дисципліни, які викладаються кафедрою біології, та дисципліни вільного вибору. Це дисципліни, що викладаються на будь-яких інших кафедрах нашого університету, на сертифікатних програмах. Вони можуть представляти будь-яку галузь знань і зовсім не мають бути прив’язані до спеціальності, яку вивчає студент.

До того ж, кожен студент має право на академічну мобільність і неформальну освіту. Це означає, що він може обрати курс для опанування в будь-якому іншому навчальному закладі, переважно за кордоном. А також можуть знайти бажаний курс он-лайн і прослухати його, реалізуючи своє право на неформальну освіту.

На програмі працюють над формуванням соціальних навичок студентів. Вони формуються під час проведення семінарських та лабораторних занять, під час роботи в лабораторіях науково-дослідних закладів, де студент готує свою магістерську роботу. Змішана форма навчання, коли лекції читаються он-лайн, а розклад аудиторних занять складається так, щоб студент мав дні, вільні від занять, що надає йому можливість починати роботу за своїм фахом ще під час навчання.

10
бюджетних місць
15
контрактних місць
26 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Можливості для роботи над магістерським дослідженням та проходження дипломної практики у провідних науково-дослідних закладах України, а також за її межами

Змішана форма навчання: лекції викладаються онлайн, а семінарські та лабораторні заняття проходять в аудиторіях і лабораторіях

Вільний вибір дисциплін професійної підготовки з циклу вибіркових дисциплін кафедри біології та інших кафедр університету чи інших ВНЗ

Можливість використання елементів мобільної та неформальної освіти для побудови індивідуальної траєкторії навчання

Індивідуальний підхід до студента в процесі навчання, основні акценти – на науково-дослідницьку роботу

Більшість дисциплін є авторськими; до викладання залучені відомі фахівці з науково-дослідних установ України, практикуються гостьові лекції, семінари та вебінари

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
114.75
на бюджет
101.5
на контракт

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Антонюк Максим Зиновійович

Координатор набору