033. Філософія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра філософії та релігієзнавства
Аспірантура
Освітня програма: Філософія

Фахова наукова освіта у сфері філософії здійснюється в КМА на базі кафедри філософії та релігієзнавства, де сформовано авторитетну наукову школу ‒ історико-філософську школу КМА.

Пріоритетом діяльності кафедри є створення потужної спільноти висококваліфікованих фахівців-філософів, а отже інформаційна, комунікаційна, організаційна консолідація дослідницьких зусиль, проєктів, ініціатив у галузі філософії; налагодження наукових контактів та співпраці з колегами за межами країни; інформаційно-аналітичне забезпечення досліджень і курсів з філософії з використанням сучасних технологій; широка й послідовна інтеграція філософського знання в гуманітарну освіту; утвердження філософського фаху й культури філософського мислення в університетському середовищі.

ОНП «Філософія» має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної філософської науки.

Навчальні результати, передбачені ОНП «Філософія», розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Усі дисципліни ОНП «Філософія» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською та англійською мовою. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання.

Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди).

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

ОНП «Філософія» акредитована з визначенням «зразкова» (до 01.07.2026 р.)

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Філософія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

2
бюджетних місць
31
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами історико-філософського дослідження, формують уміння його планування і проведення

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Програма вибудовується на основі спільного навчального плану загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці з партнерських наукових інституцій

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
96.4
на бюджет

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору