032. Історія та археологія

Факультет гуманітарних наук
Аспірантура
Освітня програма: Історія та археологія

ОНП сприяє отриманню широкого спектру фахових компетентностей, які необхідні для проведення історичних чи археологічних досліджень, на найвищому теоретико-методологічному рівні; використовує активні методи навчання (active leaning), а також навчання через дослідження (leaning by doing research). Наукове керівництво дисертаційними дослідженнями здійснюється провідними українськими науковцями.

Цикл дисциплін професійної підготовки забезпечує опанування загальними фаховими компетентностями дослідника з історії чи археології (відповідно до обраної аспірантом(-ткою) освітньої траєкторії). Опановуючи нормативні дисципліни, аспіранти ознайомлюються з найновішими дослідницькими методологіями; різноманітними історіографічними підходами до історичного та/чи археологічного дослідження; вдосконалюють навички джерельної евристики та критики; вчаться використовувати методи суміжних дисциплін (антропології, соціології, лінгвістики). Випрацювання навичок фахової дискусії, рецензування й представлення результатів свого дослідження – серед важливих програмних результатів, що їх забезпечують нормативні дисципліни професійної підготовки. 

Широка різноманітність вибіркових дисциплін дає змогу здобувачам обирати ті, які забезпечують їх спеціальними знаннями з обраного напряму дослідження відповідно до індивідуальної освітньої траєкторії.

Цикл дисциплін загальної підготовки забезпечує опанування найзатребуваніших загальних компетентностей: від здатності генерувати нові ідеї до їх практичного втілення у життя і комунікації різними мовами. 

Основними напрямами досліджень, що розробляються кафедрою історії є: 

 1. Новітня, нова та ранньомодерна політична історія;
 2. Історична антропологія ранньомодерних та модерних суспільств; 
 3. Соціорелігійна історія України ранньомодерного та модерного періодів;
 4. Історія України та державних утворень, частиною яких вона була в різні історичні періоди (Річ Посполита, Російська імперія, СРСР);
 5. Європейська історія від ранньомодерного періоду до сучасності; інтелектуальна історія. 

Основними напрямами досліджень, що розробляються кафедрою археології є: 

 1. Дослідження проблем археології та первісної історії на території України;
 2. Формування та розселення народів індоєвропейської сім’ї;
 3. Походження українців та їхніх слов’янських сусідів; проблеми соціокультурного та економічного розвитку суспільства та історії людства за доби енеоліту-бронзи;
 4. Археологія та історія тюркомовних народів Середньовіччя;
 5. Формування розвитку та занепаду археологічних культур та культурних спільнот доби бронзи на теренах України;
 6. Проблеми появи хліборобства, історії та археології доби неоліту та енеоліту; поява та розвиток трипільської прото-цивілізації. 

Аспіранти отримують якісну фахову підготовку, що забезпечує їх методологічним й теоретичним інструментарієм, спеціальними знаннями й необхідними навичками для здійснення індивідуальних дослідницьких проєктів і написання дисертацій.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Історія та археологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

4
бюджетних місць
41
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

ОНП «Історія та археологія» було розроблено у 2016 р. із урахуванням багаторічного успішного досвіду фахової підготовки аспірантів з історії та археології,  а також досвіду впровадження експериментальної PhD програми «Історія Східно-Центральної Європи» у КМА у 2010–2015 рр.

Тісна співпраця наукових керівників й аспірантів у різноманітних наукових і освітніх проєктах, що сприяє розробці індивідуальних дослідницьких проєктів а також залученню аспірантів до міжнародної академічної спільноти

Активне залучення аспірантів програми до викладання на кафедрах історії та археології

Гарант ОНП – Наталя Миколаївна Яковенко – провідна українська історикиня, професор, доктор історичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, засновниця і керівниця наукової Школи дослідження соціальної та культурної історії України XVI–XVII ст.

Формування індивідуальної освітньої траєкторії для кожного аспіранта(-тки) з урахуванням його/її  наукових інтересів, що є втіленням концепції «Досліджуючи – навчаємось!» (learning by doing research)

Випускники ОНП переважно працюють у провідних наукових і дослідницьких установах в Україні й закордоном, часто повертаються на свої кафедри вже як викладачі

Стимулювання самостійної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості, до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору