091. Біологія

Факультет природничих наук
Аспірантура
Освітня програма: Біологія

Засадничим принципом наукової освіти в КМА є стимулювання самостійної та продуктивної дослідницької діяльності, підтримка фахової активності й прагнення до нових знань, відкритості до комунікації і взаємодії в рамках міжнародної академічної спільноти. 

Фахова наукова освіта у сфері біології за різними напрямками забезпечується міжкафедральною фаховою групою КМА із залученням дослідників із партнерських інститутів НАНУ. До міжінституційної групи входять фахівці кафедри біології, кафедри лабораторної діагностики біологічних систем та кафедри екології факультету природничих наук КМА та фахівці з Інституту харчової біотехнології та геноміки НАН України, Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, Інституту фізіології НАН України ім. О. О. Богомольця. 

ОНП «Біологія» має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних використовувати сучасні експериментальні та аналітичні технології у галузі біології. 

Навчальні результати ОНП розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах: 

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації; 
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача; 
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проєктами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру. 

 

Фахові дисципліни ОНП «Біологія» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують здатність до засвоєння новітніх концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань у сфері біології та суміжних природничих напрямів.  

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи) українською та англійською мовами. 

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання.  

Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності. 

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди). 

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад  кредитний мінімум, зазначений у програмі, використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності. 

ОНП «Біологія» акредитована із визначенням «зразкова» (до 01.07.2026 р.)

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Біологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

4
бюджетних місць
76
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання всіх партнерських інституцій, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами системного біологічного дослідження, формують уміння його планування і проведення

До викладання та наукового керівництва залучаються провідні фахівці з партнерських наукових інституцій

Міжкафедральна та міжінституційна програма, яка відкриває доступ до поєднаного наукового потенціалу, спільного матеріально-технічного та інформаційного забезпечення КМА та інститутів НАНУ

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Спільний навчальний план загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
83.8
на бюджет

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору