281. Публічне управління та адміністрування

Факультет правничих наук
Києво-Могилянська школа врядування імені Андрія Мелешевича
Аспірантура
Освітня програма: Дослідження політики і врядування

Освітньо-наукова програма підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» має на меті підготовку нового покоління висококваліфікованих фахівців, здатних розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних і створення нових цілісних знань та/або професійної практики.

Програма із загальним обсягом 45 кредитів ЄКТС складається з циклів загальної й професійної підготовки.

Навчальні результати, передбачені циклом дисциплін загальної підготовки, розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • сфера Д (дослідження) – знання фаху та предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами та сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками й технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що містить навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проєктами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи та дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Цикл дисциплін професійної підготовки складається з двох блоків:

  • нормативний блок, який містить чотири дисципліни, спрямовані на формування навичок ефективного планування та здійснення дослідження, здатності до науково-організаційної діяльності, співпраці в межах фахової спільноти та комунікації задля подальшого практичного впровадження його результатів. Ці дисципліни сприяють розвитку здатності ефективно спілкуватися із спеціальною та загальною аудиторіями, подавати складну інформацію зручним і зрозумілим спосіб усно та письмово, використовуючи відповідну технічну лексику та методи;
  • вибірковий блок спрямований на здобуття глибинних знань за конкретним напрямом досліджень, зокрема розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння термінологією з досліджуваного наукового напряму.

 

Форми аудиторної роботи передбачають можливість максимального забезпечення індивідуальних дослідницьких потреб здобувача та особливостей підготовки за спеціальністю: варіативні форми аудиторної роботи самостійно планують викладачі окремих дисциплін, у кожній дисципліні передбачені індивідуальні консультації. Завдання для самостійної роботи максимально пов’язані з планом і завданнями дослідницького проєкту.

Усе про навчання в аспірантурі КМА та PhD-програми

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

10
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Широкий перелік інноваційних авторських дисциплін та їх співвикладання за принципами міждисциплінарності із залученням відомих науковців і практиків

Модульна система з елементами проблемно-орієнтованого навчання

Участь здобувачів у формуванні вибіркової складової програми й залученні гостьових лекторів

Ґрунтовна мовна підготовка, що забезпечує введення здобувачів у міжнародну академічну спільноту

Інтегровані в загальне інформатизоване середовище платформи для дистанційного викладання

Максимальне наближення до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання статей, окремих елементів дисертаційного дослідження)

Можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії з огляду на потреби виконання дослідницького проєкту та розвитку майбутньої кар’єри

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору