121. Інженерія програмного забезпечення

Факультет інформатики
Кафедра інформатики
Аспірантура
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

ОНП «Інженерія програмного забезпечення» спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм у галузі інформаційних технологій з акцентом на моделюванні розподілених систем і об’єктів інтелектуального типу та  процесів різної природи з великим об’ємом вхідних даних.

Навчальні результати, передбачені циклом дисциплін загальної підготовки, розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Усі дисципліни ОНП «Інженерія програмного забезпечення» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською та англійською мовою. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи). Велика увага приділяється вивченню англійської мови та підготовці до міжнародної публікаційної активності.

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання. Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Графік освітнього процесу (Академічний календар Докторської школи ім. родини Юхименків НаУКМА) передбачає час на навчальну роботу (2 семестри) і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди).

Аспіранти заохочуються до використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

Аспірантам надається доступ до всіх ресурсів навчального середовища КМА, і зокрема – виокремленого навчального простору Докторської школи ім. родини Юхименків, де є конференційний простір із обладнанням для дистанційного навчання та комунікації; відкритий навчальний простір, місця для індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової роботи.

КМА надає аспірантам унікальні можливості інформаційного забезпечення для проведення наукових досліджень та освітньої підготовки завдяки доступу до міжнародних баз даних та освітніх платформ.

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

20
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Програма вибудовується на основі спільного навчального плану загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами дослідження, формують уміння його планування і проведення

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Андрій Миколайович Глибовець

Координатор набору