122. Комп’ютерні науки

Факультет інформатики
Кафедра інформатики
Аспірантура
Освітня програма: Комп’ютерні науки

ОНП «Комп’ютерні науки» спрямована на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури й етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм в галузі інформаційних систем з акцентом на моделюванні розподілених систем і об’єктів інтелектуального типу та  процесів різної природи з великим об’ємом вхідних даних.

Навчальні результати розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

У межах дисциплін ОНП «Комп’ютерні науки» програмі ґрунтовно розглядаються: фундаментальні та прикладні наукові дослідження в сфері створення   сучасних  інформаційних систем; розвиток сучасних інформаційних та програмних технологій, орієнтованих на індустріальне виробництво програмних систем; інтелектуальний аналіз BIG DATA; розробка методів машинного навчання для задач обробки зображень та аналізу природної мови; проєктування, створення та підтримка онтологічних баз знань; засобів та ресурсів аналізу комп’ютерної алгебри.

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи). Велика увага приділяється вивченню англійської мови та підготовці до міжнародної публікаційної активності.

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання. Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу (2 семестри) і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди).

Аспіранти заохочуються до використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

Аспірантам надається доступ до всіх ресурсів навчального середовища КМА, виокремленого навчального простору Докторської школи ім. родини Юхименків.

КМА надає аспірантам унікальні можливості інформаційного забезпечення для проведення наукових досліджень та освітньої підготовки завдяки доступу до міжнародних баз даних та освітніх платформ.

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

20
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами дослідження, формують уміння його планування і проведення

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Програма вибудовується на основі спільного навчального плану загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Андрій Миколайович Глибовець

Координатор набору