052. Політологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра політології
Аспірантура
Освітня програма: Політологія

ОНП «Політологія» створює умови для здобуття знання концептуальних та методологічних основ політичної науки у міждисиплінарному контексті, а також дослідницьких навичок, достатніх для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових досягнень.

Навчальні результати, передбачені циклом дисциплін загальної підготовки, розвивають здатності активного дослідника до фахової діяльності у трьох сферах:

  • Сфера Д (дослідження) – знання фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами наукових досліджень, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації;
  • Сфера К (комунікація) – виховання здатності до репрезентації і спілкування в межах глобальної наукової спільноти, що включає навички мовлення, письма та презентації англійською мовою, а також уміння формулювати результати дослідження в тій формі, яка потрібна для певної мети чи аудиторії, навички викладача;
  • Сфера М (менеджмент) – поєднує навички планування та управління науковими проектами, пошуку наукових грантів, розвиток особистісної ініціативності, уміння формувати робочі групи і дослідницькі спільноти; здатність планувати свою кар’єру.

 

Фахові дисципліни ОНП «Політологія» заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують поглиблений рівень знань про природу й значення політики як специфічного виду людської діяльності та особливої сфери пізнання, володіння політичною теорією, категорійно-понятійним та аналітично-дослідницьким апаратом сучасної світової політичної науки. Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференції, колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи).

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання. Викладання здійснюється на засадах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу (2 семестри) і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди).

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, якщо це відповідає індивідуальним дослідницьким інтересам; використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

Аспірантам надається доступ до всіх ресурсів навчального середовища КМА, і зокрема – виокремленого навчального простору Докторської школи ім. родини Юхименків, де є конференційний простір із обладнанням для дистанційного навчання та комунікації; відкритий навчальний простір, місця для індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової роботи.

КМА надає аспірантам унікальні можливості інформаційного забезпечення для проведення наукових досліджень та освітньої підготовки завдяки доступу до міжнародних баз даних та освітніх платформ.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Політологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

20
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Належне матеріально-технічне та інформаційне забезпечення: окремий навчальний простір, доступ до міжнародних баз даних і наукової літератури, міжнародних освітніх платформ

Програма вибудовується на основі спільного навчального плану загальної підготовки, що впроваджує сучасні вимоги до наукової освіти в Європейському дослідницькому просторі і створює умови для міждисциплінарного діалогу в процесі навчання

Опанування потрібних для успішної наукової кар’єри загальних компетентностей: цифрова наука та інформаційна грамотність, підготовка до міжнародної публікаційної активності, сучасні методи викладання в парадигмі освіти впродовж життя тощо

Можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію на основі широкого переліку дисциплін усіх рівнів навчання, міжнародної академічної мобільності і неформальної освіти

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (колегіальне обговорення, написання окремих елементів дисертаційної роботи)

Усі дисципліни фахової підготовки заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, забезпечують ґрунтовне оволодіння методами дослідження, формують уміння його планування і проведення

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору