053. Психологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра психології та педагогіки
Бакалавр
Освітня програма: Психологія

Освітній процес побудований на принципах студентоцентричного, особистісно орієнтованого навчання, на засадах компетентнісного, практико-орієнтованого, системного підходів.

Освітня програма з психології дає змогу забезпечити набуття здобувачами вищої освіти таких соціальних навичок:

  • організаційні — освітній компонент «Організаційна психологія», «Соціальна психологія»;
  • комунікативні — освітній компонент «Комунікативний практикум»;
  • управлінські (організація командної роботи, управління конфліктами, тайм-менеджмент) — освітній компонент «Психологія управління», «Основи конфліктології»;
  • навички гнучкості та адаптивності в процесі розв’язання завдань у ситуації невизначеності — освітній компонент «Психологія прийняття рішень»;
  • здатність до самостійного пошуку та оброблення інформації з різних джерел для розгляду конкретних питань — освітній компонент «Психологія творчості»;
  • уміння виступати публічно та навички вести переговори — освітній компонент «Психологія переговорів у конфліктах»;
  • уміння модерувати дискусії та залагоджувати суперечки — освітній компонент «Практикум з медіації».

 

Студент самостійно формує індивідуальний навчальний план у вибірковій частині, орієнтуючись на свої інтереси та потреби. Критерії оцінювання та види робіт, які студент має виконати, вивчаючи певний курс, закріплені в силабусі, що зменшує вплив суб’єктивізму в оцінюванні.

Дотримання принципів академічної доброчесності регулюється Положенням про академічну доброчесність та Порядком перевірки академічних та наукових текстів на плагіат.

19
бюджетних місць
4
контрактних місць
37.5 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Оригінальні фахові авторські курси провідних вітчизняних науковців

Регулярне оновлення  змісту компонентів освітньої програми з урахуванням побажань роботодавців, студентів та результатів спільних наукових проєктів викладачів кафедри з науковцями США, Великобританії, Норвегії

Можливість навчання в закордонних університетах завдяки двостороннім угодам про співпрацю згідно із Положенням про академічну мобільність КМА

Безперервність, наступність та ступеневість підготовки від бакалаврату до захисту дисертаційного дослідження

Програми додаткової спеціалізації, як-от сертифікатні програми «Психологія особистісного розвитку», «Медіація та управління конфліктами»

Інтернаціаналізація викладання завдяки участі викладачів у міжнародних наукових проєктах, публікації наукових статей у журналах, включених до міжнародних наукометричних баз Web of Science, Scopus та Соpernicus

Випускники програми мають перевагу під час прийому на роботу до наукових і науково-практичних центрів кафедри, а також участі у грантових програмах

Самостійне формування індивідуального навчального плану у вибірковій частині

Широкі можливості для набуття досвіду наукової роботи (виступи на конференціях, залучення до участі в міжнародних дослідженнях, публікації у збірниках та журналі кафедри психології та педагогіки КМА тощо)

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
195.2
на бюджет
182.3
на контракт

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Нормативні дисципліни
Вибіркові дисципліни

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Ольга Валентинівна Яковенко

Координатор набору