052. Політологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра політології
Магістр
Освітня програма: Політологія

Навчання на МП «Політологія» відбувається за однією з двох спеціалізацій: «Європейські студії» і «Німецькі та європейські студії». Предметом є вивчення особливостей європейської політики, зовнішньої політики України, особливостей інтеграційних процесів у Європі, інститутів і політик Європейського Союзу.

Загалом завдяки опануванню сукупності дисциплін, які пропонуються слухачам в рамках освітньо-наукової програми «Політологія» обсягом 120 кредитів ЄКТС, студенти зможуть набути компетенцій, необхідних для провадження професійної практичної, дослідницької та викладацької діяльності.

У процесі навчання студенти мають можливість поглиблювати знання завдяки опануванню сертифікатних програм, які пропонує кафедра політології (та інші кафедри університету). Окрім фахових компетенцій, сформованих залежно від обраної спеціалізації, до загальних компетенцій належать:

  1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  2. Вміння виявляти, ставити і розв’язувати дослідницькі питання.
  3. Здатність творчо мислити та розробляти нові ідеї.
  4. Здатність застосовувати набуті знання та навички у практичних ситуаціях.
  5. Здатність діяти відповідально із дотриманням на етичних засад професійної діяльності.
  6. Здатність до навчання та опанування нових сучасних знань.
  7. Здатність до роботи із джерелами, до пошукової роботи, обробки та аналізу інформації.
  8. Формування навичок використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  9. Презентаційні навички, здатність доказово та аргументовано викладати результати власного дослідження.
  10. Комунікаційні навички, здатність спілкуватися із представниками професійної спільноти.

Після виконання студентами навчального плану в повному обсязі Екзаменаційна комісія КМА здійснює атестацію випускників. Магістерська робота має бути свідченням належної теоретичної та практичної підготовки фахівця, його здатності до наукового пошуку, володіння стандартами оформлення наукових робіт. За результатами атестації студентові присвоюється кваліфікація магістра та видається диплом встановленого зразка. Студенти, які навчаються за спеціалізацією «Німецькі та європейські студії» також представляють магістерську роботу науковому керівнику у німецькому університеті.

5
бюджетних місць
20
контрактних місць
42 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Вибірковість навчальних дисциплін, можливість самостійно визначати вужчу спеціалізацію через вивчення вибіркових дисциплін, у тому числі, пропонованих іншими кафедрами

Можливість навчання на МП «Німецькі та європейські студії», створеній спільно КМА і Університетом Фрідріха Шиллера (Йєна, Німеччина), вивчення ряду дисциплін в німецькому університеті та отримання двох дипломів про освіту

Можливість закордонних навчальних поїздок, академічної мобільності

Вивчення особливостей європейської політики, зовнішньої політики України, особливостей інтеграційних процесів у Європі, інститутів і політик Європейського Союзу

Залучення до викладання професорів з Німеччини, Бельгії, Франції, інших країн

Гостьові лекції українських і закордонних політиків, громадських діячів, журналістів

Можливість стажування в органах державної влади і місцевого самоврядування, у політичних партіях, міжнародних і громадських організаціях, у ЗМІ, в наукових установах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
187.3
на бюджет
131.8
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Маргарита Валеріївна Чабанна

Координатор набору