051. Економіка

Факультет економічних наук
Кафедра економічної теорії
Бакалавр
Освітня програма: Економіка

Бакалаврська програма зі спеціальності «Економіка» в Могилянці здійснює підготовку фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності, формує у випускника здатність вирішувати спеціалізовані практичні проблеми у сфері економіки. Програма готує фахівця, здатного виконувати професійну роботу на посадах економіста, економічного радника, консультанта з економічних питань, оглядача з економічних питань, наукового співробітника (економіка). Особливістю програм спеціальності «Економіка» є орієнтація на сучасну модель університетської освіти: поєднання навчання з науковою діяльністю та набуття передових теоретичних знань як основи для формування креативних економічних аналітиків широкого профілю.

 

Нормативний зміст підготовки, сформульований у термінах результатів навчання:

 • Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки, демонструвати стійке розуміння принципів економічної науки, особливостей функціонування економічних систем.
 • Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки прийняття господарчих рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
 • Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
 • Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
 • Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
 • Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
 • Уміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
 • Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
 • Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
 • Розуміти та планувати можливості особистого професійного розвитку, вміти працювати як самостійно, так і в команді.
 • Виконувати дослідження за встановленим замовленням.
 • Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
 • Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та аналітичних текстів з економіки.
 • Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і проблем в одній або декількох професійних сферах.
 • Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
 • Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
 • Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації англійською мовою.
 • Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
 • Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
 • Набути навички самостійної роботи, виявляти ініціативу та підприємливість, бути критичним і самокритичним.
 • Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних мотивів, поваги до різноманіття думок, індивідуальних та міжкультурних відмінностей людей.
27
бюджетних місць
41
контрактних місць
42.9 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Випускники успішно продовжують навчання на магістерських програмах європейських та північноамериканських університетів

Поглиблене вивчення теоретичних засад управління економічними процесами, що сприяє розвитку креативного та інноваційного мислення, формує здатність приймати ефективні бізнесові рішення

До процесу навчання постійно залучаються успішні практики бізнесу та державного управління з України та закордону, фахівці міжнародних організацій

Спеціальність «Економіка» є аналогом уніфікованих бакалаврських програм Economics – найпоширеніших у світі

Підготовка універсальних фахівців, які можуть працювати на більшості економічних і менеджерських посад, здатні швидко, гнучко і успішно адаптуватись до нових вимог ринку праці в сучасних умовах

Формування сучасної економічної візії щодо шляхів і методів вирішення актуальних проблем не тільки сьогодні, а й у майбутньому

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
192.2
на бюджет
149.6
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендії Айбокс банку

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Бажал Юрій Миколайович

Координатор набору