051. Економіка

Факультет економічних наук
Кафедра економічної теорії
Магістр
Освітня програма: Економіка

Інтегральна компетентність: здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі і проблеми, приймати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій в умовах невизначеності.

Нормативний зміст підготовки випускників, сформульований у термінах результатів навчання:

 • Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові.
 • Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та уміння працювати в команді.
 • Демонструвати навички спілкування в професійних і наукових колах державною та англійською мовами.
 • Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну діяльність.
 • Обґрунтовувати та управляти проектами або комплексними діями.
 • Демонструвати високу соціальну відповідальність і дотримання принципів академічної доброчесності.
 • Оцінювати результати власної роботи і нести відповідальність за особистий професійний розвиток.
 • Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю.
 • Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
 • Обґрунтовувати рішення в умовах невизначеності, що потребують застосування нових підходів та економіко-математичного моделювання та прогнозування.
 • Застосовувати сучасні інформаційні технології у соціально-економічних дослідженнях.
 • Формулювати нові гіпотези та наукові задачі в сфері економіки, вибирати належні напрями і відповідні методи для їх розв’язку, беручи до уваги наявні ресурси.
 • Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
 • Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
 • Застосовувати наукові підходи до формування та обґрунтування ефективних стратегій в економічній діяльності.
 • Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
 • Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення.
 • Застосовувати основи педагогіки і психології у навчально-виховному процесі у вищих навчальних закладах освіти.
 • Демонструвати навички самостійного опанування новими знаннями, використовуючи сучасні освітні та дослідницькі технології у сфері економіки.
 • Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку та застосовувати їх для формування нових моделей економічних систем та процесів.
7
бюджетних місць
43
контрактних місць
44 тис. грн
річна вартість контракту
22 місяців
тривалість навчання

Переваги

Програма побудована за англо-американською системою академічного навчання, яка базується на поглибленому опануванні досягнень сучасної економічної науки в контексті їх практичної функції

До навчального процесу постійно залучаються топові фахівці економічних міністерств України, представництв провідних міжнародних організацій у Києві, дипломати, іноземні політики та вчені, наукові співробітники НАН України, успішні бізнесмени

Програма подвійного диплома з UPEC, фінансована Європейською програмою Erasmus+, що дозволяє студентам безкоштовно навчатися у Франції

Унікальні курси з теорії та практики інноваційного розвитку, який формує економіку майбутнього, як порівняти з іншими подібними програмами в Україні та Європі

Ефективне формування прикладних компетенцій випускників як майбутніх економічних аналітиків та консультантів широкого профілю в сучасних динамічних умовах розвитку економічних систем на різних рівнях управління

Програма є аналогом міжнародних уніфікованих програм Economics – найпоширеніших магістерських програм у світі

Рівень підготовки випускників дозволяє продовжувати навчання на програмах PhD (аспірантури) як в Україні, так і закордоном, а також успішно працювати в престижних міжнародних аналітичних центрах та програмах

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
178.25
на бюджет
112.5
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Стипендія «Зірка ФЕН»

Стипендія ім. Вадима Гетьмана

Премія ім. Миколи Кравця

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія родини Позняків

Стипендія ім. Богдана Радченка

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Контактна особа

Шевченко Олена Олександрівна

Координатор набору