054. Соціологія

Факультет соціальних наук та соціальних технологій
Кафедра соціології
Аспірантура
Освітня програма: Соціологія

Метою програми є формування здатності до науково-організаційної діяльності, ефективного планування та здійснення наукового дослідження соціальних явищ, співпраці та комунікації в межах фахової спільноти задля подальшого практичного впровадження результатів досліджень.

Програма «Соціологія» спрямована на формування активного дослідника, якому властиві знання власного фаху і предмета дослідження, ґрунтовна обізнаність із методологічними підходами і сучасними методами соціологічного дослідження, високий рівень володіння навичками і технологіями пошуку та обробки наукової інформації, різноманітні викладацькі, комунікаційні, аналітично-консультативні та менеджерські навички.

Програму спрямовано на формування системного наукового світогляду, розуміння засад академічної культури та етики, здатності до інтелектуального ризику та перегляду наукових парадигм.

Усі здобувачі освіти ступеня доктора філософії мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію з огляду на потреби виконання дослідницького проекту і формування майбутньої кар’єри: шляхом вибору дисциплін іншого рівня освіти і через вибір дисциплін у циклі загальної підготовки за певними напрямами («викладацька компетентність», «робота з інформаційними ресурсами», «менеджмент наукових проектів»).

Велика увага приділяється вивченню англійської мови та підготовці до міжнародної публікаційної активності.

PhD-студентів заохочують до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, якщо це відповідає індивідуальним дослідницьким інтересам; використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності.

Усі дисципліни освітньо-наукової програми заохочують до активної роботи над дисертаційним дослідженням, формують уміння його планування, виконання та представлення результатів українською та англійською мовами.

Форми навчання максимально наближені до практичної наукової діяльності (конференціях, колегіальне обговорення, написання окремої дисертаційної роботи). Викладання здійснюється на основах колегіальності, відповідальності, високої академічної культури та академічної доброчесності.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Соціологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
38
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
24 місяців
тривалість навчання

Переваги

Наголос програми на емпіричній складовій та практичних навичках з кількісних, якісних та мішаних методів збору та аналізу даних, програмування тощо

Команда викладачів кафедри з широким спектром дослідницьких спеціалізацій і відповідно велика кількість доступних PhD-студентам тематичних треків для різнобічного розвитку їхніх дослідницьких інтересів та практичних навичок

Залучення до наукового керівництва та викладання на програмі дипломованих західними університетами спеціалістів і науковців з активними дослідницькими програмами та міжнародною репутацією

Викладання англомовних курсів та можливість покращити усну й письмову англійську мову шляхом роботи з англомовними джерелами, підготовки презентацій та опанування навичок проєктної роботи, спрямованих на наукову публікаційну та грантову діяльність

Доступність досвіду міжнародної мобільності та можливостей нетворкінгу на дослідницьких програмах обміну в закордонних університетах

Можливість активної співпраці з Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) та включеності в емпіричні дослідження КМІС

Співпраця в емпіричних проектах, наукових конференціях і наукове співавторство з викладачами кафедри

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
69.0
на бюджет
52.0
на контракт

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору