034. Культурологія

Факультет гуманітарних наук
Кафедра культурології
Аспірантура
Освітня програма: Культурологія

Навчання на програмі «Культурологія» в КМА має низку переваг. Усі здобувачі освіти ступеня доктора філософії мають можливість сформувати індивідуальну освітню траєкторію з огляду на потреби виконання дослідницького проєкту і формування майбутньої кар’єри: шляхом вибору дисциплін іншого рівня освіти і через вибір дисциплін у циклі загальної підготовки за певними напрямами («викладацька компетентність», «робота з інформаційними ресурсами», «менеджмент наукових проєктів»). 

До викладання на освітньо-науковій програмі залучені викладачі зі значним досвідом наукової і педагогічної діяльності та високою науковою кваліфікацією. 

Велика увага приділяється вивченню англійської мови (12 кредитів ЄКТС – нормативні дисципліни, 2-6 кредитів ЄКТС – вибіркові дисципліни), підтримується та заохочується міжнародна публікаційна активність. 

Аспіранти заохочуються до прослуховування навчальних дисциплін понад кредитний мінімум, зазначений у програмі, якщо це відповідає індивідуальним дослідницьким інтересам; використання ресурсів і можливостей неформальної освіти, міжнародного стажування та академічної мобільності. 

Відповідно до студентоцентрованого підходу аспіранти активно залучаються до співвикладання, колегіального оцінювання і самооцінювання. 

Аспірантам надається доступ до всіх ресурсів навчального середовища КМА, і зокрема – виокремленого навчального простору Докторської школи ім. родини Юхименків, де є конференційний простір із обладнанням для дистанційного навчання та комунікації; відкритий навчальний простір, місця для індивідуальної роботи, простір для спілкування і групової роботи. Аспірантам доступні всі ресурси Наукової бібліотеки КМА, віртуальний освітній простір DistEdu, методичне забезпечення усіх навчальних дисциплін, корпоративні сервіси університету.

Усе про освітньо-наукову програму PhD «Культурологія»

Вартість навчання за контрактом для першого та другого років становить 55 000 грн на рік, для третього та четвертого років – 41 000 грн на рік.

1
бюджетних місць
29
контрактних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
48 місяців
тривалість навчання

Переваги

Підготовка нового покоління висококваліфікованих фахівців, які будуть здатні працювати за найкращими світовими стандартами, зберігаючи та творчо розвиваючи головні досягнення вітчизняної гуманітарної науки

Навчання, спрямоване на переосмислення наявних і створення нових цілісних знань, а також уміння їх впроваджувати в освітню та практичну діяльність

Формування системного наукового світогляду, ґрунтованого на розумінні засад академічної культури й етики й інноваційних підходів

Графік освітнього процесу передбачає час на навчальну роботу (2 семестри) і для індивідуальної дослідницької діяльності (2 дослідницькі періоди)

Взаємодія фахівців кафедри культурології КМА й Інституту культурології НАМ України

Оригінальні дисципліни циклів загальної і фахової підготовки, що сприяють формуванню інтегральної компетентності третього рівня освіти – здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі філософії, провадити дослідницько-інноваційну діяльність

Конкурс

Прохідні бали у минулому році

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Стипендії від грантодавців

Конкурс Фонду Лозинських

Конкурс Фонду родини Юхименків

Конкурс Об'єднаного Фонду МБФВ КМА Докторської школи КМА

Контактна особа

Криворучка Людмила Дмитрівна

Координатор набору