121. Інженерія програмного забезпечення

Факультет інформатики
Бакалавр
Освітня програма: Інженерія програмного забезпечення

Основні фахові компетентності, яких набувають студенти під час навчання

 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі, що передбачає застосування теорій та методів комп’ютерних наук, інформаційних технологій і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
 2. Здатність до математичного та логічного мислення, формулювання та дослідження математичних моделей, зокрема дискретних математичних моделей, обґрунтовування вибору методів і підходів для розв’язування теоретичних і прикладних задач у галузі комп’ютерних наук, інтерпретування отриманих результатів.
 3. Здатність до виявлення закономірностей випадкових явищ, застосування методів статистичної обробки даних та оцінювання стохастичних процесів реального світу.
 4. Здатність використовувати сучасні методи машинного навчання, зокрема штучні нейронні мережі для аналізу даних великого розміру, природномовних текстів та зображень.
 5. Здатність до побудови логічних висновків, використання формальних мов і моделей алгоритмічних обчислень, проєктування, розроблення та аналізу алгоритмів, оцінювання їх ефективності та складності
 6. Здатність до системного мислення, застосування методології системного аналізу для дослідження складних проблем різної природи, методів формалізації та розв’язання системних задач, що мають суперечливі цілі, невизначеності та ризики.
 7. Здатність проєктувати та розробляти програмне забезпечення із застосуванням різних парадигм програмування: структурного, об’єктно-орієнтованого, функціонального, логічного, з відповідними моделями, методами та алгоритмами обчислень, структурами даних і механізмами управління.
 8. Здатність реалізувати багаторівневу обчислювальну модель на основі архітектури клієнт-сервер (бази даних, сховища даних і бази знань) для забезпечення обчислювальних потреб багатьох користувачів, оброблення транзакцій також і на хмарних сервісах.
 9. Здатність до інтелектуального багатовимірного аналізу даних та їх оперативної аналітичної обробки із візуалізацією результатів аналізу в процесі розв’язання прикладних задач у галузі комп’ютерних наук.
 10. Здатність застосовувати методи та засоби забезпечення інформаційної безпеки, розробляти та експлуатувати спеціальне програмне забезпечення захисту інформаційних ресурсів об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.
 11. Здатність до аналізу та функціонального моделювання бізнес-процесів, побудови і практичного застосування функціональних моделей організаційно-економічних і виробничо-технічних систем, методів оцінювання ризиків проєктування ІС, синтезу складних систем на засадах використання їх комп’ютерної моделі.
61
бюджетних місць
55 тис. грн
річна вартість контракту
46 місяців
тривалість навчання

Переваги

Серед найбільших ІТ-партнерів — InfoPulse, NetCracker, GlobalLogic, EPAM, Astarta

Навчальні програми та перелік курсів оновлюються щороку за участі  викладачів факультету, найкращих фахівців від ІТ та представників студентів

Фахівці факультету інформатики є визнаними лідерами в таких галузях: штучний інтелект, аналіз даних, розробка програмного забезпечення, BigData, машинне навчання, інтелектуальні агенти, інформаційно-пошукові системи

Випускники працюють у провідних фірмах світу, зокрема Google, Microsoft, Amazon, Twitter, Netflix, і на рівних конкурують з випускниками Stanford, Harvard

Запрошені фахівці з ІТ викладають спеціалізовані курси, проводять відкриті лекції та тренінги, активно беруть участь в хакатонах

З другого року навчання понад 50% студентів факультету працюють за фахом неповний робочий день, з третього – 85%, з четвертого – 99%

Конкурс

Прохідні бали у минулому році
193.7
на бюджет
161.0
на контракт

Відеопрезентація

Додаткові презентаційні матеріали

Навчальний план

Нормативні дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів
Вибіркові дисципліни
Назва дисципліни
Триместр
К-сть кредитів

Стипендії від грантодавців

Стипендія ім. Мирослава Осадчука

Об’єднаний студентський стипендіальний фонд

Стипендія Асоціації випускників НаУКМА

Стипендії Благодійного фонду «Повір у себе»

Стипендії для абітурієнтів та студентів, що постраждали від війни

Студентський Стипендіальний Фонд Юлії Корман для дівчат в ІТ

Контактна особа

Андрій Олександрович Афонін

Координатор набору